Prenumerata

Warunki prenumeraty
Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@kte.pl, podając imię i nazwisko (nazwę) osoby (instytucji) zamawiającej, numer telefonu, adres zamieszkania (siedziby), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres, na który ma być przesyłane czasopismo, liczbę kolejnych zamówionych numerów (co najmniej cztery) i liczbę egzemplarzy każdego numeru.

Formularz zamówienia prenumeraty

Koszt prenumeraty rocznej obejmującej 4 numery na terenie Polski wynosi 132,00 zł (z VAT 5%). Cena zawiera koszty przesyłki.
Koszt prenumeraty rocznej obejmującej 4 numery z odbiorem osobistym w Księgarni u Frycza  wynosi 100,00 zł (z VAT 5%).

Przedpłaty proszę dokonywać na poniższe konto w temacie proszę wpisać tytuł czasopisma.
05 1020 2892 0000 5602 0146 3801
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C/lokC224
30-705 Kraków